63 2893430 - 63 2892810 - 509 943 628 - 502 518 461
biuro@agro-mig.pl

Regulamin sklepu internetowego

  

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.Portal www.agro-mig.pl jest własnością firmy MACIEJ KUBICKI i GRZEGORZ STAWSKI „AGRO-MIG” spółka jawna z siedzibą  w 62-700 TUREK ul. POLNA 4A  zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000053167,              NIP 668-00-07-049, Regon 310155323

 

2.Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

 

3.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

         a) Cena- oznacza cenę Produktu netto

  b) Dane osobowe- zestaw danych Kupującego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę

  c) Kupujący- osoba fizyczna lub prawna dokonująca zamówień i zakupów u Sprzedawcy

  d) Oferta handlowa- wykaz towarów i produktów oferowanych przez Sprzedawcę

  e) Produkt- materiały, części, maszyny dostępne w ofercie sprzedawcy

  f) Płatność- czynność polegająca na zapłaceniu w sposób określony w niniejszym Regulaminie wskazanej ceny Produktu

  g) Realizacja dostawy- czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Produktów na adres wskazany przez Kupującego

  h) Regulamin- niniejszy regulamin

  i) Sprzedawca- Maciej Kubicki i Grzegorz Stawski „ AGRO-MIG” spółka jawna z siedzibą w 62-700 TUREK ul. POLNA 4A

  j) Strony- Sprzedawca i Kupujący

  k) Umowa- umowa sprzedaży Produktu oferowanego przez Sprzedawcę zawierana bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu technik elektronicznych

 

4.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady na jakich Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać Kupującemu towary dostępne w ofercie handlowej Sprzedawcy, zwanymi dalej Produktami.

 

5.Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną. Przy sprzedaży hurtowej minimalna wartość zamówienia winna być większa niż wartość 3000,00 zł netto.

 

6.Przy sprzedaży hurtowej Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje Produkty w celu ich dalszej odsprzedaży, na co Sprzedawca wyraża zgodę.

 

7.Kupujący jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań aby w swojej ofercie posiadać jak największą liczbę oferowanych przez Sprzedawcę Produktów.

 

8.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w ofercie sprzedawanych Produktów, jak również możliwość zmiany cen, zmiany szczegółów oferty oraz możliwość wycofania określonych towarów z oferty Produktów.

 

9.Oferty zamieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji. Niniejsza Oferta nie stanowi Oferty handlowej w rozumieniu art.66 & 1 K.C. oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

10.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach publikowane będą na niniejszej stronie.

 

 

  1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.Kupujący zobowiązany jest do złożenia zamówienia na Produkty Sprzedawcy poprzez:

- wysłanie zamówienia na nr. fax 63 289 28 11

- wysłanie zamówienia drogą elektroniczną na adres biuro@agro-mig.pl

- złożenie zamówienia drogą internetową na stronie www.agro-mig.pl zakładka pod hasłem sklep

- złożenie zamówienia telefonicznie pod nr. telefonów 63 289 28 10

                                                                                        63 289 34 30

                                                                                         502 518 461

                                                                                         509 943 628

                                                                                         501 656 803

 

2.Zamówienie winno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko i adres dostawy) i winno być podpisane przez Kupującego.

 

3.Z chwilą złożenia zamówienia podana cena Produktu jest wiążąca dla obu stron.

 

4.Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia poprzez przesłanie faxem Kupującemu lub na jego adres poczty elektronicznej numeru Zamówienia wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi zamówionego Produktu.

 

5.Z chwilą potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży Pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

6.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamówienia zawierające błędy formalne lub nieprawidłowe i nieprawdziwe dane będą anulowane.

 

  1. REALIZACJA DOSTAWY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

1.Sprzedawca zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji lub dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Produktu, przy czym dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub transportem własnym Sprzedawcy.

 

2.Na podstawie potwierdzonego zamówienia Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty a Kupujący potwierdza ich przyjęcie na kopii faktury lub na liście przewozowym.

 

3.Zamówione Produkty są dostarczane na paletach lub w pojemnikach UJC, które podlegają zwrotowi kierowcy Sprzedawcy. W przypadku braku zwrotów Kupujący zostanie obciążony kosztami:

                                               Paleta               – 23,00zł netto

                                               Pojemnik UJC- 400,00zł netto

 

4.Dostawa produktów za pośrednictwem firmy spedycyjnej i na koszt Kupującego obejmuje przesyłki standardowe.

Koszt dostawy dla przesyłek standartowych do 30kg wynosi:

a) przy płatnotności pobraniowej : 30,75 zł brutto

b) przy płatności przelewem: 24,60 zł brutto 

Przesyłki niestandardowe będą dostarczane za pośrednictwem firmy spedycyjnej na koszt Kupującego wg. cennika obowiązującego w dane firmie spedycyjnej.

 

5.Kupujący przyjmuje odpowiedzialność za dostarczony Produkt z chwilą jego odbioru a w przypadku odbioru we własnym zakresie z chwilą załadunku Produktu na środek transportu Kupującego.

 

 

  1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.Zawarte umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą opiewają na ceny zgodne z cennikami Produktu, pomniejszonymi o rabat i powiększonymi o podatek VAT.

 

2.Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za pobrane lub dostarczone Produkty w terminach wynikających z faktury sprzedaży lub przy odbiorze Produktu.

 

3.W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone Produkty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji dostaw do czasu uregulowania zaległych należności jak również możliwość zmiany formy płatności z przelewu na gotówkę.

 

4.W przypadku posiadania przeterminowanych płatności -powyżej 30 dni- Sprzedawca oprócz możliwości, których mowa w ust. 3, ma także prawo do zmiany wysokości limitu kupieckiego jak również do ograniczenia ilościowego realizacji zamówienia.

 

5.Zawarte umowy sprzedaży będą realizowane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust3 i 4 do wysokości limitu kupieckiego przyznanego indywidualnie każdemu Kupującemu.

Informacja o wysokości limitu dostępna jest u Sprzedawcy.

 

6.Sprzedawca ma prawo w przypadku nieterminowego regulowania należności do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie zapłaty.

 

V.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY‹

 

1.Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

2.Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)dla umowy, w której Sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią

b)dla pozostałych umów -od dnia zawarcia umowy

 

3.Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. (wzór na dole bieżącej strony)

 

4.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący.

 

5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje gdy:

a)przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowna -Produkt wyprodukowano według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb

b)przedmiotem świadczenia są rzeczy -Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

VI.  REKLAMACJE

 

1.Reklamacje jakościowe oraz ilościowe należy składać pisemnie bądź drogą elektroniczną.

 

2.Warunkiem podjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony przez Kupującego dokument zawierający: pieczęć i podpis reklamującego, datę wystawienia reklamacji, nazwę części, numer katalogowy produktu, ilość sztuk reklamowanych, przyczynę reklamacji.

 

3.Dokument wraz z reklamowanym Produktem należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem Kierowcy firmy „AGRO-MIG” spółka jawna.

 

4.Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W szczególnych wypadkach spowodowanych złożonościa sprawy (np. wydania specjalistycznej opini) termin ten może zostać wydłużony. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

5.W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub jej odrzucenia zostaje sporządzone jej pisemne uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego towaru do Kupującego.

Kupujący w takim przypadku zostaje obciążony kosztami odbioru i dostawy reklamowanych Produktów.

 

6.W sprawach reklamacji nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 

1.Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

 

2.Sprzedawca oświadcza, że nie udostępnia tych danych żadnemu podmiotowi i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:

  1)realizacji umowy kupna-sprzedaży Produktu

  2)świadczenia usług drogą elektroniczną

  3)zapewnienia kontaktu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

 

3.Kupujący ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celach określonych w niniejszym regulaminie.

Kupujący dokonując zamówienia zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia wyłącznie przez Sprzedawcę.

 

5.Sprzedawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia danych osobowych Kupujących przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926)

 

6.Sprzedawca oświadcza, że prowadząc działalność gospodarczą dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje były realizowane zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały Kupujących.

 

7.Wszelkie dane, w których posiadaniu jesteśmy (m. in. dane Kupujących, szczegóły transakcji) udostępniamy jedynie właściwym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawnych.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdej zmianie miejsca działalności.

 

2.Ewentualne spory Strony będą starały się rozwiązywać polubownie a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejsca siedziby Sprzedawcy.

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Pliki do pobrania